Historie Podcasts

Fødevaresikkerhed: nytænkning af landbrugsrevolutionen

Fødevaresikkerhed: nytænkning af landbrugsrevolutionen

Den landbrugs- eller neolitiske (ny stenalder) revolution , markerer fødslen af ​​den moderne civilisation. Traditionel visdom siger, at det var da vi begyndte at blive os. Det var da vi begyndte at dyrke afgrøder, bygge byer, udvikle handelsruter, dyrke specialiseret håndværk og færdigheder og starte processen med at blive den fuldt udviklede art, som vi er blevet. Det var da vi begyndte at bevæge os væk fra at være primitive, måske endda brutale, jægersamlere, der levede på en kost, konstant på randen af ​​sult. Det var da vi begyndte at erobre og undertrykke vores miljø. Det var begyndelsen på en tid med store fremskridt og oplysning. Eller var det?

Detalje af en miniature af en mand, der pløjer med okser. Billedet er taget fra Bestiary. Skrevet på latin og fransk. (Public Domain )

Hvilken kom først til bygning eller landbrug?

Er det på tide at genoverveje, hvad vi alle har lært så længe, ​​at det nu er fuldt forankret i vores tankegang til det punkt, hvor vi næsten ikke stiller spørgsmålstegn ved det længere? Tør vi genoverveje en så grundlæggende, underliggende "kendsgerning" i antropologisk historie? Og for at tage ideen et skridt videre, repræsenterede landbrugsrevolutionen et skridt fremad i vores udvikling, eller var det i stedet en skade - en blind vej, der i det mindste hidtil har holdt os fra vores egentlige mål om at blive fuldt ud udviklede, åndelige væsener?

Dette er en radikal, men stadig vigtigere, tankegang, der er ved at tage fart blandt seriøse akademikere, der i stigende grad er bekymrede for befolkningstilvækst uden for kontrol. Den nuværende, traditionelle og generelt accepterede akademiske mening siger: Da vores forfædre slog sig sammen om at bygge store megalitiske komplekser rundt om i verden, såsom Göbekli Tepe i Anatolien, Eridu, Uruk og Ur i Mesopotamien, Luoyang på Kinas centrale slette og andre gamle byer i forskellige epoker, var de nødt til at sørge for en stabil madforsyning til det, der snart blev en voksende befolkning. Debatten fortsætter om, hvad der kom først, bygning eller landbrug. Med andre ord, førte udviklingen af ​​landbruget til en stillesiddende befolkning, der snart tog eksamen til en bycivilisation? Eller skabte bycivilisationen landbrugets nødvendighed?

Fra de kongelige grave i Ur viser standarden for Ur -mosaik, lavet af lapis lazuli og skal, fredstid.

De fleste akademikere er tilbøjelige til at teoretisere den tidligere, snarere end den sidste, forklaring. Det virker logisk at antage, at ændringen til landbrug i stor skala førte til byernes vækst. Men det er vigtigt at huske, at dette blev den accepterede teori, fordi det virker logisk , ikke fordi det nødvendigvis er udledt af den arkæologiske registrering.


Kapitel 2. Fødevaresikkerhed: begreber og målinger [21]

Dette kapitel ser på oprindelsen af ​​begrebet kronisk fødevaresikkerhed, konsekvenserne for måling og foreslår behovet for en supplerende undersøgelse af konsekvenserne for forbigående fødevareusikkerhed ved handelsliberalisering. Fødevarekrisen i 2002 i det sydlige Afrika bruges til at fremhæve spørgsmål til yderligere diskussion.

2.2 Definition af fødevaresikkerhed

Fødevaresikkerhed er et fleksibelt koncept, som afspejles i de mange forsøg på definition inden for forskning og brug af politikker. Selv for et årti siden var der omkring 200 definitioner i publicerede skrifter [22]. Når begrebet introduceres i titlen på en undersøgelse eller dets mål, er det nødvendigt at se nøje for at fastlægge den eksplicitte eller underforståede definition [23].

Den fortsatte udvikling af fødevaresikkerhed som et operationelt koncept i den offentlige politik har afspejlet den bredere anerkendelse af kompleksiteten af ​​de involverede tekniske og politiske spørgsmål. Den seneste omhyggelige omdefinering af fødevaresikkerhed er den, der blev forhandlet under international høring, der førte til World Food Summit (WFS) i november 1996. De kontrasterende definitioner af fødevaresikkerhed, der blev vedtaget i 1974 og 1996, sammen med dem i officiel FAO og World Bankdokumenter fra midten af ​​1980'erne er angivet nedenfor med hver væsentlig definitionændring understreget. En sammenligning af disse definitioner fremhæver den betydelige rekonstruktion af den officielle tankegang om fødevaresikkerhed, der er sket over 25 år. Disse udsagn giver også vejvisere til de politiske analyser, som har genformet vores forståelse af fødevaresikkerhed som et problem med internationalt og nationalt ansvar.

Fødevaresikkerhed som begreb opstod først i midten af ​​1970'erne i diskussionerne om internationale fødevareproblemer i en tid med global fødevarekrise. Det oprindelige fokus var først og fremmest på fødevareforsyningsproblemer - at sikre tilgængeligheden og i nogen grad prisstabiliteten for basale fødevarer på internationalt og nationalt plan. Dette udbudsside, internationale og institutionelle sæt af bekymringer afspejlede den skiftende organisering af den globale fødevareøkonomi, der havde udløst krisen. Der fulgte en international forhandlingsproces, der førte til Verdensfødevarekonferencen i 1974 og et nyt sæt institutionelle arrangementer, der dækker information, ressourcer til fremme af fødevaresikkerhed og fora til dialog om politiske spørgsmål [24].

Spørgsmålene om hungersnød, sult og fødevarekrise blev også grundigt undersøgt efter begivenhederne i midten af ​​1970'erne. Resultatet var en omdefinering af fødevaresikkerhed, som anerkendte, at potentielt sårbare og berørte menneskers adfærd var et kritisk aspekt.

En tredje, måske afgørende faktor for at ændre syn på fødevaresikkerhed var beviset på, at de tekniske succeser med den grønne revolution ikke automatisk og hurtigt førte til dramatiske reduktioner i fattigdom og underernæring. Disse problemer blev anerkendt som et resultat af mangel på effektiv efterspørgsel.

Officielle begreber om fødevaresikkerhed

Det første fokus, der afspejler de globale bekymringer i 1974, var på mængden og stabiliteten af ​​fødevareforsyninger. Fødevaresikkerhed blev defineret i World Food Summit i 1974 som:

Tilgængelighed på alle tidspunkter med tilstrækkelige fødevareforsyninger i verden af ​​basale fødevarer for at opretholde en jævn udvidelse af fødevareforbruget og for at opveje udsving i produktion og priser ” [25].

I 1983 udvidede FAO sit koncept til også at omfatte sikring af sårbare menneskers adgang til tilgængelige forsyninger, hvilket indebar, at opmærksomheden skulle være afbalanceret mellem efterspørgsels- og udbudssiden af ​​fødevaresikkerhedsligningen:

At sikre, at alle mennesker til enhver tid har både fysisk og økonomisk adgang til den basale mad, de har brug for ” [26].

I 1986 fokuserede den meget indflydelsesrige Verdensbank -rapport “Poverty and Hunger ” [27] på den tidsmæssige dynamik i fødevaresikkerhed. Det introducerede den bredt accepterede sondring mellem kronisk fødevaresikkerhed, forbundet med problemer med fortsat eller strukturel fattigdom og lave indkomster, og forbigående fødevareusikkerhed, som indebar perioder med intensiveret pres forårsaget af naturkatastrofer, økonomisk sammenbrud eller konflikt. Dette koncept om fødevaresikkerhed uddybes yderligere med hensyn til:

Tilgængelighed for alle mennesker til enhver tid til nok mad til et aktivt, sundt liv ”.

I midten af ​​1990'erne blev fødevaresikkerhed anerkendt som en betydelig bekymring, der spænder over et spektrum fra den enkelte til det globale niveau. Adgang indebar imidlertid nu tilstrækkelig mad, hvilket indikerer fortsat bekymring med protein-energi-underernæring. Men definitionen blev udvidet til at inkorporere fødevaresikkerhed og også ernæringsbalance, hvilket afspejler bekymringer om fødevaresammensætning og mindre næringsbehov for et aktivt og sundt liv. Mad præferencer, socialt eller kulturelt bestemt, blev nu en overvejelse. Den potentielt høje grad af kontekstspecificitet indebærer, at konceptet både havde mistet sin enkelhed og ikke selv var et mål, men et mellemliggende sæt handlinger, der bidrager til et aktivt og sundt liv.

UNDP -rapporten om menneskelig udvikling fra 1994 fremmede konstruktionen af ​​menneskelig sikkerhed, herunder en række komponentaspekter, hvoraf fødevaresikkerhed kun var et [28]. Dette koncept er tæt forbundet med menneskerettighedsperspektivet på udvikling, der igen har påvirket diskussioner om fødevaresikkerhed. (WIDER -undersøgelsen af ​​den offentlige indsats i kampen mod sult og afsavn fandt ikke noget separat sted for fødevaresikkerhed som en organiserende ramme for handling. I stedet fokuserede den på en bredere konstruktion af social sikring, som har mange forskellige komponenter, herunder selvfølgelig , sundhed og ernæring [29]).

World Food Summit i 1996 vedtog en endnu mere kompleks definition:

Fødevaresikkerhed på individ, husstand, nationalt, regionalt og globalt plan [opnås], når alle mennesker til enhver tid har fysisk og økonomisk adgang til tilstrækkelig, sikker og nærende mad til at opfylde deres kostbehov og madpræferencer for et aktivt og sundt liv ”. [30]

Denne definition er igen forfinet i The State of Food Insecurity 2001:

“Fødevaresikkerhed [er] en situation, der eksisterer, når alle mennesker til enhver tid har fysisk, social og økonomisk adgang til tilstrækkelig, sikker og nærende mad, der opfylder deres kostbehov og madpræferencer for et aktivt og sundt liv ” [ 31].

Denne nye vægt på forbrug, efterspørgselssiden og spørgsmålene om sårbare menneskers adgang til mad, identificeres tættest på den grundlæggende undersøgelse foretaget af Amartya Sen [32]. Efter at have brugt begrebet fødevaresikkerhed fokuserer han på individers og husstandes rettigheder.

Det internationale samfund har accepteret disse stadig bredere udsagn om fælles mål og underforståede ansvar. Men dens praktiske reaktion har været at fokusere på smallere, enklere mål at organisere internationale og nationale offentlige aktioner omkring. Det erklærede primære mål i den internationale udviklingspolitiske diskurs er i stigende grad at reducere og fjerne fattigdom. WFS fra 1996 eksemplificerede denne retning af politik ved at gøre det primære mål med international indsats om fødevaresikkerhed at halvere antallet af sultne eller underernærede mennesker inden 2015.

Fødevaresikkerhed kan hovedsageligt beskrives som et fænomen, der vedrører enkeltpersoner. Det er det enkelte husstandsmedlems ernæringsstatus, der er det ultimative fokus, og risikoen for, at den passende status ikke opnås eller undergraves. Sidstnævnte risiko beskriver individers sårbarhed i denne sammenhæng. Som definitionerne gennemgået ovenfor indebærer, kan sårbarhed forekomme både som et kronisk og forbigående fænomen. Nyttige arbejdsdefinitioner er beskrevet nedenfor.

Fødevaresikkerhed eksisterer, når alle mennesker til enhver tid har fysisk, social og økonomisk adgang til tilstrækkelig, sikker og nærende mad, der opfylder deres kostbehov og madpræferencer for et aktivt og sundt liv. Husholdningens fødevaresikkerhed er anvendelsen af ​​dette koncept på familieniveau, med enkeltpersoner i husholdningerne som fokus.

Fødevaresikkerhed eksisterer, når mennesker ikke har tilstrækkelig fysisk, social eller økonomisk adgang til mad som defineret ovenfor.

Husstandsmålinger: fokus på kronisk sult og fattigdom

Underernæring, der ofte antages i officiel litteratur at være synonym med det mere følelsesmæssige udtryk sult, er et resultat af fødeindtag, der kontinuerligt er utilstrækkeligt til at opfylde diætens energikrav.

Måling er typisk indirekte og baseret på fødevarebalancer og national indkomstfordeling og forbrugerudgifter. At forbinde sult og underernæring med utilstrækkeligt madindtag gør det muligt at måle fødevaresikkerhed med hensyn til tilgængelighed og tilsyneladende forbrug af basisfødevarer eller energiindtag [33]. Denne type måling svarer til de tidligere smallere definitioner af kronisk fødevaresikkerhed [34].

Hvor der foretages internationale tværsnits- og nationale tidsserier sammenligninger, som i SOFI 2001, er nationale skøn baseret på gennemsnitlig tilgængelighed pr. Indbygger af basisfødevarer eller tilsyneladende forbrug. Estimaterne kan også vægtes med beviser for fødevareudgifter fordelt på indkomstkategorier for lande, hvor der ikke findes forbrugerundersøgelser. Fordi fattigdomsgrænser, som dem der er beregnet af Verdensbanken, også afspejler antagelser om kostindtag, er der uundgåeligt en høj grad af sammenhæng i disse tilfælde med skøn over fattigdom og ekstrem fattigdom [35].

Den internationale sammenligning af landestimater for kronisk fødevareusikkerhed afspejler derfor tværsnitsmønstre og tendenser i fødevareproduktion suppleret med, hvad der er registreret om handel med basale fødevarer (effektivt korn) som indarbejdet i nationale fødevarebalancer. Disse sammenligninger viser store forskelle i fødevaresikkerhed mellem udviklingskategorierne i lav-, mellem- og øvre indkomstlande samt betydelig variation inden for kategorier.

Forsøg på at forklare disse forskelle inden for kategorier og i ændringer over tid i forekomsten af ​​underernæring har haft begrænset succes. SOFI 2001 bemærker, at grupper af variabler, der afspejler chok og produktivitetsvækst i landbruget, har en betydelig indflydelse på forklaringen af ​​periodiske forskelle i landets præstationer, men konkluderer: “. forsøg på at søge en enkel årsag til enten god eller dårlig præstation er ikke særlig nyttig. Kun få variableres magt til at forklare ændringer i meget forskelligartede og faktisk unikke nationale situationer er begrænset ” [36].

De faktorer, der ligger til grund for denne form for statistisk undersøgelse, omfatter sammenslutningen af ​​en enkelt afhængig variabel, der repræsenterer kronisk fødevaresikkerhed, med proxy -variabler for forskelle mellem lande og ændringer i landbrugshandelsordningen. Disse er imidlertid ikke egnede til at studere handel og fødevaresikkerhed.

Problemet med upålidelige data om produktion og handel uden registrering er uundgåeligt, men kan være alvorligt for mange af de mest fødevaresikre lande i Afrika syd for Sahara. Den aktuelle krise i det sydlige Afrika fremhæver dette spørgsmål. Malawi ser ud til at have været et af de tolv bedst presterende lande siden begyndelsen af ​​1990'erne med at forbedre fødevaresikkerheden [37]. Der er imidlertid i øjeblikket stor debat om pålideligheden af ​​fødevareproduktionsdata, især for rødder og knolde i dette land. Tendenser for lande, hvor disse er vigtige hæfteklammer, især i forbindelse med underhold, og sammenligninger mellem disse og andre lande er en kilde til tvetydighed.

Der er en vigtig forskel i landene i de nuværende analyser af fødevaresikkerhed, der fokuserer på nationalt eller individuelt niveau, hvilket afspejles enten i gennemsnit udledt som forhold mellem nationale aggregater eller et nationalt undersøgelsesestimat. Denne kløft er mest tydelig for større lande som Brasilien, Indien, Nigeria eller Den Russiske Føderation. Betydelige interne eller regionale forskelle i landets struktur eller dynamik i fødevaresikkerheden er også sandsynlige - for eksempel som følge af en hurtigere landbrugsudvikling i Punjab- og Haryana -staterne i Indien eller midlertidigt på grund af tørke i det nordlige Nigeria. Tendenserne i fødevaresikkerhed, som i fattigdom, er muligvis ikke helt tydelige på nationalt plan. Derfor bør en undersøgelse af en proces som handelsliberalisering, der involverer sammenligninger på tværs af lande, være følsom over for muligvis vigtig variation inden for større økonomier. Dette indebærer behovet for regionale analyser for at supplere undersøgelser på landsplan. Casestudiet i Guatemala illustrerer den dimension inden for landet, der mangler i nationale fødevaresikkerhedsvurderinger [38].

Definitionen på underernæring omfatter dårlig absorption og/eller dårlig biologisk brug af forbrugte næringsstoffer. Den mest bekvemme antagelse for en landbrugsøkonomisk analyse ville være at ignorere disse faktorer. Men og igen tjener den nuværende krise i det sydlige Afrika som en påmindelse, kan der være betydelige forskelle mellem landene i disse faktorer og den måde, de ændrer sig på. Den forværrede sundhedssituation i det sydlige Afrika kan ødelægge ernæringsstatus, ikke kun med rekonstruktion af malaria og tuberkulose, men tydeligst på grund af den hurtige spredning af hiv/aids med en forekomst på 25 procent og mere blandt den økonomisk aktive voksne befolkning . Folk kan blive mere sårbare, og økonomien er derfor mere skrøbelig og følsom over for stadig mindre chok. Dette er også en grund til at revurdere betydningen af ​​forbigående, akut fødevaresikkerhed.

2.3 Liberaliserings- og forbigående fødevareusikkerhed

Politiske erklæringer om fødevaresikkerhed giver mindre og mindre fremtrædende betydning for forbigående fødevareusikkerhed og risici for akut fødevarekrise. Den ofte gentagne sikkerhed for, at der globalt er mad nok til at fodre alle, understøttes endvidere af succesen med at begrænse virkningen af ​​tørkekrisen i Sydafrika i 1991/92. Sådanne overvejelser kan endda tyde på, at risikoen for en naturkatastrofe, et økonomisk chok eller et humanitært problem, der resulterer i en alvorlig fødevarekrise, er faldende. Inden man accepterer den behagelige konklusion, er det hensigtsmæssigt at genoverveje spørgsmålet om forbigående fødevareusikkerhed og de mulige forbindelser til liberalisering.

Ifølge Verdensbanken, i 1986 “De største kilder til forbigående fødevareusikkerhed er variationer fra år til år i internationale fødevarepriser, valutaindtægter, indenlandsk fødevareproduktion og husstandsindkomster. Disse er ofte relaterede. Midlertidige kraftige reduktioner i befolkningens evne til at producere eller købe mad og andre væsentlige ting undergraver den langsigtede udvikling og forårsager tab af menneskelig kapital, hvorfra det tager år at komme sig igen ” [39].

Siden denne rapport er der akkumuleret beviser for, at naturkatastrofer og konflikter har alvorlige kortsigtede og vedvarende langsigtede negative virkninger. Analysen er normalt omarbejdet i form af fattigdom frem for fødevaresikkerhed, som i Verdensudviklingsrapporten 2000/01.

Det er muligt, at liberalisering øger risikoen for chok, der udløser en fødevarekrise eller gør befolkninger, i det mindste under overgangen i handelsregimer, mere sårbare. Internationale kornmarkeder var mere volatile i 1990'erne end siden kriseperioden i begyndelsen af ​​1970'erne. Nogle kommentatorer har spurgt, om denne volatilitet er forbundet med regimeændringer i forbindelse med Uruguay -runden (UR) [40]. Tropiske råvareeksportpriser klarer sig dårligt og følger tilsyneladende stadig den nedadgående tendens fra Prebisch-Singer.

På nationalt plan kunne liberalisering af landbruget også være forbundet med øget volatilitet i produktion og priser. Majsudbytter, majsproduktion og andre landbrugsprodukter ser ud til at have været mere volatile siden omkring 1988/89, hvor der har været betydelige ændringer i landbrugsinstitutioner. Enkle Chow -test viser, at landbrugspræstationerne i nogle lande, især Malawi og Zambia, var betydeligt mere variable i 1990'erne end tidligere.

Andre påvirkninger, såsom klimaændringer, påvirker også landbrugets præstationer. Selv om der endnu ikke er noget afgørende bevis for Afrika eller andre steder på, at klimatiske variationer og forekomsten af ​​ekstreme hændelser som tørke, oversvømmelse og storme er steget betydeligt, alligevel tyder globale modeller på, at sådanne ændringer i klimatiske variationer sandsynligvis vil forekomme. Som allerede bemærket kan forringelse af sundhedstilstanden gøre befolkningen mere sårbar over for mindre ekstreme stød.

Det er også muligt, at den nuværende krise i det sydlige Afrika er en konsekvens af en kombination af alle disse udviklinger.

2.4 Konklusion: et multidimensionelt fænomen

Fødevaresikkerhed er et multidimensionelt fænomen. National og international politisk handling synes at kræve identifikation af simple underskud, der kan være grundlaget for fastsættelse af mål, hvilket nødvendiggør vedtagelse af enkle, forenklede indikatorer til politisk analyse. Noget som “Statussen for global fødevareusikkerhed og#148 analyse skal foretages. Da fødevareusikkerhed handler om risici og usikkerhed, bør den formelle analyse omfatte både kronisk underernæring og forbigående, akut usikkerhed, der afspejler økonomiske og volatilitet i fødevaresystemet.

En sådan formel efterforskning suppleres nyttig med multikriterieanalyse (MCA) af fødevaresikkerhed. Dette bør føre til kvalitative, hvis ikke kvantitative, sammenligninger. Hvor undersøgelsens fokus er på underernæring, skal forbindelserne mellem underernæring og utilstrækkeligt madindtag undersøges omhyggeligt. Nogle elementer, der skal overvejes, er:

kilder til energiforsyning fra kosten - under hensyntagen til f.eks. forskellige fødevarer, tendenser i indkøb af mad fra eksistens til markedsføring

klimatiske variationer som en kilde til volatilitet og kortsigtet ernæringsstress

sundhedstilstand, især ændringer i forekomsten af ​​smitsomme sygdomme, tydeligst hiv/aids

rumlig fordeling inden for lande med fattigdom og former for fødevareusikkerhed, baseret på beviser fra sårbarhedsvurdering og kortlægning understøttet af Food Information and Vulnerability Mapping Systems (FIVIMS), FAO og World Food Program (WFP) interagentinitiativ.

Det foreslås undertiden, at der bør være mere praktisk brug af Sen ’s rettighedsteori (se kapitel 1). Hvis dette skulle indebære ommærkning af indikatorer for fødevarebehov som rettigheder, ville det være mindre nyttigt end for eksempel at afspejle rettighedsfejl i en formel MCA.

Ret til konstruktion introducerer en etisk og menneskerettighedsdimension i diskussionen om fødevaresikkerhed. Der har været en tendens til at give fødevaresikkerhed en for snæver definition, lidt mere end en proxy for kronisk fattigdom. Den modsatte tendens er internationale udvalg, der forhandler en altomfattende definition, som sikrer, at konceptet er moralsk uimodsigeligt og politisk acceptabelt, men urealistisk bredt. Som filosofen, Onora O ’Neill, bemærkede for nylig:

Det kan være latterligt at fortælle nogen, at de har ret til mad, når der ikke er nogen, der har pligt til at give dem mad. Det er risikoen ved rettighedsretorikken. Det, jeg godt kan lide ved at vælge modparten, den aktive pligtforpligtelse frem for rettighederne, kan du ikke blive ved med at tage fat på spørgsmålet, hvem der skal gøre hvad, for hvem, hvornår ” [41].


Lokal mad og global fødevaresikkerhed

Global fødevareusikkerhed er et ubarmhjertigt problem, og op mod 820 millioner mennesker verden over oplever det.

I dag, som med resten af ​​økonomien, dyrkes og distribueres mad over hele verden. Kyllinger opdrættes i et land og forarbejdes i et andet, grøntsager rejser tusinder af miles til forbrugere og mejeriprodukter transporteres over oceaner.

På nogle måder har dette globale fødevaremarked øget tilgængeligheden af ​​fødevarer i visse samfund. Men desværre har det også reduceret modstandsdygtigheden i lokalsamfundene for at stole på deres egen mad.

Global fødevareusikkerhed skyldes ikke, at der ikke produceres nok mad, men derimod dårlige distributionsmetoder. Med antallet af kalorier, der genereres af industrielt landbrug, er der tilsyneladende ingen grund til, at nogen ville blive sulten.

Men fordelingsspørgsmål - ofte forværret af sociale problemer som krig eller fattigdom - er næsten altid skylden.

Et globalt fødevaresystem har forsøgt og undladt at imødegå global fødevaresikkerhed. En unødvendig procentdel af opdrættet jord er ikke afsat til mad, der dyrkes til konsum, og det globale fødevaresystem tillader en betydelig mængde affald i forarbejdning og emballering.

Opbygning af mere modstandsdygtige lokale fødevaresystemer er nøglen til at håndtere global fødevareusikkerhed. Lokale fødevaresystemer gør lokalsamfund mere modstandsdygtige, klimatilpassede og mere bæredygtige på lang sigt.

I dag bor størstedelen af ​​USAs befolkning i byområder. De fleste individer er afhængige af mad, der dyrkes flere hundrede, hvis ikke tusinder, miles væk. De fleste forbinder mad med en købmand, ikke en gård.

Innovationer

Selvom det er en bedrift med moderne teknologi og maskiner, at vi kan transportere og forarbejde mad over så lang en afstand, efterlader det store befolkningsgrupper i fare, hvis noget skulle forstyrre systemet.

For eksempel efterlod COVID-19-pandemien folk, der var bekymrede for indkøb i dagligvarer, og fik mange husstande til at lagre nødvendige varer. På den anden side lukker restauranter og andre spisesteder ned og efterlader en enorm ubalance mellem udbud og efterspørgsel.

Virale billeder af mælkeproducenter, der dumper mælk og grøntsager, der rådner på marker, mens folk i byer stod i kø ved madkammer, har øget bevidstheden om, hvor modtagelige vores nuværende fødevaresystem er for forstyrrelser.

Overgang til et mere lokalt fødevaresystem betyder, at lokalsamfund er mere involveret i, hvor de får deres mad, hvilket fører til mere samvittighedsfulde, sunde samfund.

Landbrugsinnovationer som hydroponik genopfinder, hvordan vi dyrker mad og gør det meget lettere at dyrke friske råvarer uden meget jord. Denne teknologi anvendes med succes i tætte byområder og leverer friske grøntsager til lokalsamfund.

En mere lokaliseret fødevareøkonomi skaber et mere modstandsdygtigt fællesskab - et, der kan producere nok kalorier til at modstå systemforstyrrelser, der kan påvirke større forsyningskæder. I stedet for at vente i købmanden for at få lager, kan lokalsamfund høste mad fra deres egne baggårde.

Den globale økonomi, som vi kender den, er stærkt afhængig af fossile brændstoffer. Uden fossile brændstoffer ville den globale økonomi ikke eksistere. Folk rejser rundt i verden for deres job, og det samme gør de fleste varer, tjenester og andre produkter.

Det globale fødevaresystem afhænger af, at landmænd, der producerer korn og soja i USA, fodrer husdyr i Kina. I lyset af klimaforandringerne er dette system ikke bygget til at vare.

Mens den globale fødevareusikkerhed er faldet drastisk i det sidste århundrede, forudsiger forskere, at antallet vil stige betydeligt i de næste par årtier, primært på grund af klimaændringer. Klimaændringer påvirker, hvordan landmænd dyrker mad, hvor de kan dyrke det, og hvilke ressourcer der kræves.

Efter et par år med unormalt våde årstider plager ørkenhoppe f.eks. Afrikas Horn. Deres udseende knytter sig til et klima i forandring, med ekstreme vejrmønstre, der ødelægger miljøet.

Uholdbart

Ifølge FN's Food and Agriculture Association truer ørkenhoppe 10 procent af verdens befolkning med fødevaresikkerhed og økonomisk depression.

Andre vejrhændelser, såsom temperaturer og tørke over gennemsnittet, påvirker hvilke afgrøder der kan dyrkes, og om de kan høstes.

Fødevareproduktion og distribution skal ændres som reaktion på klimaændringer. At skifte til en mere lokal model reducerer drivhusgasemissioner, reducerer landbrugets afhængighed af fossile brændstoffer og øger stabiliteten i lokale miljøer for at dyrke deres egen mad på trods af skiftende klima.

Global fødevareusikkerhed truer millioner af mennesker rundt om i verden, og virkningerne af klimaændringer forventes kun at gøre situationen værre. Det nuværende globale fødevaresystem er stærkt afhængigt af fossilt forbrug.

Landmænd dyrker ikke længere produkt til salg til deres lokalsamfund, men distribuerer det i stedet for at blive solgt på den anden side af verden. Denne opsætning skaber et uholdbart system for både producenten og forbrugeren.

Overgang til et mere lokaliseret fødevaresystem kan være bydende nødvendigt i de næste par årtier. Når samfund leder efter alternative måder at forsørge sig selv på, finder mange nye innovationer, der gør dem mere modstandsdygtige.

Regeringer og virksomheder vil skifte mod mere klimatilpasningspraksis, reducere drivhusgasemissioner og gøre forsyningskæderuter mere miljøvenlige.

Et lokalt fødevaresystem betyder ikke, at man dyrker et par grøntsager til kvarteret. Det betyder fuldstændig nytænkning af, hvordan vi griber landbruget, vores kost og madens oprindelse til. At bevæge sig mod et mere lokalt fødevaresystem skaber et mere modstandsdygtigt, klimatilpasset og bæredygtigt samfund.

Hvis COVID-19-pandemien har lært os noget, er det, hvor vores mad kommer fra. Mennesker rundt om i verden lider af fødevaresikkerhed, oftest på grund af distributionsproblemer, ikke produktion. At opbygge et fødevaresystem, der understøtter lokale producenter, ville skabe en mere bæredygtig forsyningskæde, især i tilfælde af klimakatastrofer.

Mantraet i de sidste par årtier har været, at et mere industrialiseret landbrugssystem vil reducere fødevaresikkerhed. Men hidtil har konventionelle metoder kun øget forskellen mellem befolkninger. Et mere lokalt fødevaresystem vil være nødvendigt for overgangen væk fra fossile brændstoffer og vil bidrage til en mere bæredygtig økonomi på lang sigt.

Denne forfatter

Emily Folk er en bevarings- og bæredygtighedsforfatter og redaktør af Conservation Folks.


Beviset: Buskmændene i Kalahari kunne samle nok Mongongo-nødder til at overleve på 2-1/2 dage om ugen

En meget vigtig bevislinje for den afslappede jæger-samler-afhandling kom fra forskning foretaget på! Kung San, jæger-samlere i Kalahari-ørkenen i det sydlige Afrika, af Richard B. Lee i begyndelsen af ​​1960'erne. Det blev meget diskuteret på en vigtig konference, Man the Hunter, der blev afholdt kort tid efter.

The Bushmen havde en “ arbejdsuge. . . på 2,4 dage pr. voksen, ” hævdede Lee i The! Kung San. Mænd, kvinder og arbejde i et foderforening, 1979, kapitel 9 (link til det relevante kapitel), 250-280.

Han fortsatte, buskmændene “syntes at nyde mere fritid end medlemmerne af mange landbrugs- og industrisamfund. ”


Den glemte historie om fødevaresikkerhed i multilaterale handelsforhandlinger

Fødevaresikkerhed opstod som en vigtig kilde til politisk dødvande i WTO -forhandlingerne i Doha -runden. Bekymringer om fødevaresikkerhed blev kun intensiveret i WTO efter den globale fødevarekrise i 2008, hvor ministerierne i Bali og Nairobi afslørede polariserede synspunkter mellem USA og Indien om finansiering af den offentlige fødevarelagring. Disse 'madkampe' i WTO har tiltrukket betydelige internationale medier, civilsamfundet og videnskabelig opmærksomhed. I denne artikel argumenterer jeg for, at uenighed mellem medlemsstaterne om fødevaresikkerhed ikke er ny eller specifik for Doha-runden, men i stedet har været et tilbagevendende fænomen i det multilaterale handelssystem i årtier. Ved at bruge en historisk tilgang viser jeg, at fødevaresikkerhed gentagne gange har været et forhandlingsemne i på hinanden følgende GATT -forhandlingsrunder og konstant er blevet kodificeret i international handelsret over tid. I dag er fødevaresikkerhed dybt integreret i reglerne for handelsregimet, hvilket gør WTO til en vigtig, men stort set ikke -anerkendt institution inden for global fødevaresikkerhed.


Konklusion

We have highlighted current technological advances in the field of plant science and novel and emerging approaches to re-engineer crops that could potentially lead to innovations in agriculture that benefit food security. This area of research could not be more exciting for scientists and not be more relevant for humankind given the challenge we face to increase yield. To feed the future global population in a sustainable way without occupying more arable land and in the face of unprecedented changes in global climate, will draw on diverse, creative skills and innovative approaches, and require combining these efforts at all levels in order to achieve a Golden Revolution in agriculture.


Food Security: Rethinking The Agricultural Revolution - History

The exponential rise of the global meat industry has left much of the world in a state of food insecurity. The consumption of meat products has closely mirrored population growth and is predicted to double by the year 2050 (FAO 2009). Currently, two thirds of all farmlands are used to produce meat, and developed countries have the highest meat consumption per capita. However, if the whole world were to equally consume meat products, we would need to farm nearly three-quarters more land (FAO 2009). While the production of livestock offers livelihood for millions of workers, the unsustainable nature of intensive agriculture is negatively impacting the Earth. The environmental damage that meat production causes to both local and surrounding lands reduces the likelihood of a long-term and sustainable supply of meat. This essay will outline how the environmental impacts of the global meat industry negatively affect food security emphasizing green house gas emissions, the overuse of freshwater supplies and the effects of soil erosion on crop yields.

The massive growth potential for the meat industry is driven by a number of factors. Firstly, the economic progression of developing countries boosts the demand for meat products (Ghosh and Guven 2006). Experts note that there is a correlation between people with money and an increased consumption of meat. Resultantly, as the middle-class expands, the demand for cheap protein increases (Ghosh and Guven 2006). This is also noted in developed countries. For example, meat suppliers from Australia are struggling to keep up with Chinese demands that have been fueled by a rapid increase in Chinese national income (FAO 2009). Secondly, population growth quite clearly influences the global demand for meat products. The United Nations projects the world population to grow slightly beyond 8.92 billion individuals by the year 2050 and then peak at 9.22 billion in 2075 (FAO 2009). With an additional two billion people to support and feed, the meat industry will see increasing pressure to expand farmlands and maximize output (Brown 2004). The rising global demand for meat products exceeds the Earth’s environmentally sustainable limits (Cousins and Pirages 2005). This leaves current and future generations in a state of food insecurity.

Harmful Emissions Threaten Crop Yields

Traditional, small-scale methods of farming are disappearing rapidly around the world. Industrialized meat factories now produce over half of the world’s pork supply, two-thirds of the eggs, and three-quarters of the poultry (Lal 2004). However, heavy concentrations of livestock have a much greater environmental impact than farms with free-roaming animals. While it is easy to highlight the greenhouse gas emissions from vehicles, coal-generated electric power and even cement factories meat production often goes under the radar. The United Nations Food and Agricultural Organization reports that meat production releases more carbon dioxide, nitrous oxide, and methane gas into the atmosphere than both transportation and industry (FAO 2009). In fact, the same amounts of greenhouse gases are released from driving a three thousand pound car nearly ten miles as when producing the meat for just one hamburger (Lal 2004). The negative impacts of these consumption patterns are estimated to increase with demand.

Concentrated animal feeding operations are multidimensional, allowing greenhouse gas emissions to accumulate from a number of different sources (Goffman 2012). In order to determine the major emissions produced during meat production, the off-site contributions must also be measured. These contributions include transportation fuels, industrial processes, waste disposals, fossil fuel processing and power stations. Accumulatively, these activities are responsible for nearly 63% of the meat industry’s total emissions (Goffman 2012). Nitrous oxide and methane are the primary gases released in agriculture (Goffman 2012). Methane is a very potent, short-lived greenhouse gas that has the global warming potential 25 times that of carbon dioxide (Jouany et al 2000). Livestock contribute methane into the atmosphere through natural digestive processes. Therefore, harmful gases in the soil and livestock manure account for the remaining 27% of emissions (Goffman 2012). Pasture-fed cattle produce significantly higher levels of methane gas than cereal-fed cattle. Resultantly, factory style cattle productions that rely on cereal-based diets contribute more carbon dioxide into the atmosphere rather than methane (Goffman 2012). Together, these emissions make industrialized meat production one of the largest contributors to atmospheric greenhouse gasses.

Atmospheric greenhouse gas emissions will affect food security in two distinct ways. Firstly, greenhouse gases contribute to global warming and climate change. While most industrial meat producers rely on cereal crops for livestock feed, the success of these crops is crucial to the meat industry (Van der Werf and Peterson 2009). However, climate change often results in crop inconsistencies due to decreased soil quality, a lack of water resources, and erratic flood and drought cycles (Hamerschlag 2001). If crop yields are threatened under the changing climate, the future for meat production is insecure. Secondly, many (but not all) climate policies in agriculture result in increased production and transportation costs for farmers (Hertel 2009). The implementation of a carbon tax on production-related emissions threatens the livelihood of many agriculturalists. Unless these producers are compensated for their emission tax expenses, developing and rural farms will suffer financially (Van der Werf and Peterson 2009). Unfortunately, policy makers often struggle to implement plans without damaging farmer livelihood and therefore, food security. As a result, a number of mass-production farms may close under financial pressures unless otherwise addressed (Van der Werf and Peterson 2009). Overall, the release of harmful greenhouse gases from the meat industry will negatively impact the future state of food security.

Agricultural Irrigation Overuses Freshwater Supplies

Food security is also threatened by the overuse of freshwater for irrigation. Many freshwater reserves are being rapidly depleted to support the demands of industrialized meat production. In the United States, livestock farms utilize over half of the freshwater available for any use (Boer and Vries 2010). Additionally, more water is needed to sustain these factories than any other form of agriculture. For example, it takes 25 gallons of water to produce one pound of wheat. However, producing one pound of beef requires 2,400 gallons (Amosson et al 2011). For example, the rapid decline of groundwater in the Texas high plains emphasizes the overuse of freshwater for irrigation. The Ogallala Aquifer is a non-renewable groundwater source that supplies water to 2.5 million acres of irrigated croplands (Amosson et al 2011) . This region is the leading producer of livestock feed in the nation. Since the development of the irrigation system in the 1940’s, the aquifer has since been pumped beyond the point of natural recharge (Amosson et al 2011) . As a result, the Southern High Plains have experienced reduced irrigation well yields and steep declines in groundwater reserves. It is estimated that one quarter of the aquifer’s total saturated volume has been depleted, and certain zones are now dry (Amosson et al 2011) . The water crisis of the Texas High Plains sets an example for the unsustainable nature of industrialized farming.

Water scarcity in the future will negatively impact the security of meat production. While an increasing number of regions become pressured by water shortages, the demands for freshwater withdrawals are projected to increase (Boer and Vries 2010). Over 70% of global water is used for agricultural purposes, and nearly two thirds of those crops are used to produce livestock feed (Boer and Vries 2010). Undoubtedly, water scarcity will be a significant challenge for industrial meat production. While food security in both rural communities and city populations is at risk, the rural poor are the most susceptible (Postel 1992). Industrialized farms must adapt in order to compensate for water shortages. However, many of these adaptations require extensive time and money investments. In order to maintain crop productivity with limited water resources, growers can expect to change their cropping patterns and shift to soil conservation practices. (Boer and Vries 2010). Experts anticipate that many rural and isolated farms will struggle to adapt, leaving the surrounding communities with limited access to cheap meat products (Amosson et al 2011). Sustaining the global meat industry will result in a significant loss of natural freshwater resources. Thus, food security is majorly threatened by meat production.

Soil Erosion Diminishing Farmable Lands

Lastly, soil erosion has quickly become one of the most threatening environmental challenges for intensive agriculture. Over 99.7% of all food obtained by humans comes from the land, underlining the importance of agricultural croplands to our diets (Brown 1997). The future of food security is dependent on both the amount of croplands available for production and the quality of those soils. However, human-induced erosion has made many soils invaluable to agriculture (Burgess and Pimentel 2013). Exposure to wind and rain can cause soils to erode. Rain is the most dominant form of soil degradation and occurs when heavy raindrops dislodge soil particles from the surface (Burgess and Pimentel 2013). If the land is sloping, the erosion is intensified. Storms can often result in large amounts of soil being transported into waterways and valleys. Another powerful component of erosion is wind energy. Wind can lift particles of soil and transport them thousands of miles. Therefore, erosion occurs most easily in soils with fine texture and weak structural development (Burgess and Pimentel 2013). Currently, the rates of erosion are now surpassing the rates of soil renewal, endangering the future for agriculture.

While erosion occurs naturally in many environments, humans have exacerbated its occurrence by clearing natural vegetation for crops and diminishing soil quality (Brown 1997). A large number of these crops are not grown for direct human consumption, but instead livestock feed. When natural vegetation is cleared and ploughed, rain and wind energy can then take away the exposed topsoil (Brown 1997). It is suspected that half of the Earth’s topsoil has been lost in the last 150 years (Kendall and Pimentel 1994) . Additionally, the rate of soil loss is estimated to be nearly 40 times faster than the rate of soil renewal. This leaves approximately 10 million hectares of croplands per year invaluable to agriculture (Kendall and Pimentel 1994). However, land clearing for farming is not the only factor contributing to diminishing soil quality. Soil salinization has become an increasing struggle for agriculturalists. Salinization occurs when plants absorb water and then leave the salts behind in the soil (Burgess and Pimentel 2013). When other plants then absorb these high levels of saline toxins, their growth can be stunted and their leaves may suffer from leaf burn and defoliation. Potassium-based fertilizers are also known to increase the salt concentration in soils (Burgess and Pimentel 2013). This results in lower crop yields and diminishing availability of arable lands. Converting natural ecosystems to pastures for grazing can also worsen the effects of erosion. Soil compaction can be the direct result of overgrazing and trampling by livestock (Shuman et al 2001). When soils are compressed by a topical source, they become denser and lose much of their water and air content. Compacted soils are difficult for many plants to grow in because infiltration, root movement and drainage are all restricted (Shuman et al 2001). Overall, soil erosion has been worsened by human influence.

Soil erosion will affect the security of meat production through crop shortages and price inflation (Burgess and Pimentel 2013). Intensive agriculture and livestock grazing are limiting the amount of land that we can farm on. Once land has become degraded and useless to the producer, they move on to more productive land. However, future world populations are expected to require both higher yields in existing farms and resources from new farms all together. Resultantly, farmers will be faced with an increased demand for food production alongside a decreased availability of arable land (Buringh 1989). In fact, to provide enough meat for the growing population, grain and corn production will have to increase by nearly 40%. Unfortunately, new lands suitable for agriculture only cover 11% of the globe, leaving a high likelihood of severe food shortages in the future (Burgess and Pimentel 2013). While crop yields become increasingly more dependent on fertilizers, the cost of production rises. Currently, an estimated 66% of the world population is malnourished, and as production costs inflate, cheap food sources will become unavailable to much more of the world. The economic impact of soil erosion already stands at 400 billion dollars yearly much of which is concentrated in developing and rural communities (Burgess and Pimentel 2013). However, soil erosion affects the crop productivity of farms around the world. Unless sustainable agricultural practices are adopted, soil erosion may become one of the greatest challenges faced by mankind.

Conclusion: The future of food security

Overall, industrialized meat production is one of the leading threats to future food security. Nearly half of the people in the world are malnourished, yet the global population continues to grow at unprecedented rates. As developing countries progress economically, the per capita consumption of meat products increases (Lal 2004). In order to match the supply with demand, intensive agriculture and livestock farms have become the leading suppliers of meat in the world. However, intensive agriculture does not come without environmental consequences. Meat production is estimated to release more harmful greenhouse gases into the environment than both transportation and industry (FAO 2009). While global warming directly harms crop yields, climate policies in agriculture can also result in increased production costs for farmers. The livelihood of agriculturalists in rural and developing nations may suffer greatly, and many farms could close under financial pressures (Van der Werf and Peterson 2009). Additionally, natural freshwater reserves are depleting rapidly to support large-scale meat productions. Industrial livestock farms utilize over half of the freshwater available for any use in the United States (Vries & Boer 2010). Many of these groundwater supplies are non-renewable, leaving the future for the meat industry uncertain. Finally, soil erosion decreases crop yields and directly limits the amount of farmable lands available for use. Fertile soil is being lost at a rate 40 times faster than it is renewed yet agricultural lands must expand to support the growing population (Kendall and Pimentel 1994). The meat industry relies on the success of cereal crops for livestock feed. Consequently, a sustainable and secure future for meat production is unlikely. Food shortages are expected to increase and the prices of meat products will inflate. While global food security faces its greatest challenges ahead, the consumption of livestock remains the ‘meat’ of the problem.


Microalgal applications toward agricultural sustainability: Recent trends and future prospects

Kshipra Gautam , . Santanu Dasgupta , in Microalgae , 2021

1 Introduction

With the onset of the green revolution, agricultural productivity has increased tremendously due to the introduction of better yielding varieties and the use of various agricultural inputs. In general, agricultural inputs are chemical and biological materials used in crop production.

Fertilizers and pesticides attract major attention with respect to inputs in increasing agricultural production. Fertilizer application provides nutrients required for crop growth while pesticide application can significantly reduce plant diseases or insect pests or weeds thus indirectly contributing to an increase in agricultural production. Gradually, the dependence on chemical inputs, mainly the use of chemical fertilizers and pesticides has increased significantly, in all modern agriculture practices. However, in a disturbing trend, the utilization rate of agriculture chemicals is only

35% and the unutilized fertilizers and pesticides are most likely to contaminate soil and water bodies ( Zhang, Yan, Guo, Zhang, & Ruiz-Menjivar, 2018 ). As a result, an alarming level of residues of agricultural chemicals, which are likely to be the result of runoff or unused chemical inputs, were reported to be present in the soil, water, air, and agricultural products in several parts of the world. For example, the buildup of metal contaminants, such as arsenic, cadmium, fluorine, lead, and mercury in agricultural soils was reported to be associated with the vast use of inorganic fertilizers ( Udeigwe et al., 2015 ). Similarly, pesticides were detected in almost all stream water samples at multiple agricultural sites in the USA ( Gilliom, 2007 ) and the residential environments of agricultural communities in Japan ( Kawahara, Horikoshi, Yamaguchi, Kumagai, & Yanagisawa, 2005 ).

In the last century, the use of agricultural chemicals has aided in doubling the production however, the current need to increase food production keep pressure on the intensive use of fertilizers and pesticides ( Carvalho, 2017 ). There is still a mounting pressure on agriculture to meet the demands of the growing population. As per the United Nations, the world's population will increase by 2.2 billion, reaching around 9.7 billion by 2050 ( https://www.un.org/en/development/desa/news/population/2015-report.html ). To meet the growing demand for food, excessive and imbalanced use of pesticides and fertilizers continued, and this trend has caused adverse effects on the environment. Although harmful organic pesticides have been replaced by biodegradable chemicals to a large extent, contamination by historical residues and ongoing accumulation still impact the quality of food, water, and environment ( Carvalho, 2017 ). It is essential to develop and adopt sustainable and environmentally friendly agriculture practices, which not only enhance yield but also crop quality and environmental sustainability. With respect to agricultural inputs, pollution impact assessment and pollution prevention/reduction strategies are the most researched areas in the past 3 decades ( Zhang et al., 2018 ), and significant efforts are being continually taken to use harmless sustainable agriculture inputs such as natural fertilizers and biopesticides.

Microalgae can be a great value to agriculture. Many studies indicate the use of microalgae in sustainable and organic agricultural practices ( Priyadarshani & Rath, 2012 Sharma, Khokhar, Jat, & Khandelwal, 2012 ) and still, extensive research is being carried out.

Microalgae are a diverse group of microorganisms that are ubiquitous and found in almost every habitat on earth be it soil, oceans, hot springs or in dessert lands. Microalgae are unicellular or multicellular eukaryotic organisms, however, cyanobacteria that are commonly called blue-green algae (BGA) are also interchangeably referred to as microalgae in this chapter. Microalgae can perform photosynthesis by capturing CO2 from the atmosphere and energy from sunlight. They have a high growth rate and hence produce higher biomass per unit area as compared to other microbes ( Gautam, Pareek, & Sharma, 2013, 2015 Hu et al., 2008 ).

Microalgae are known to possess several functional properties that can make agriculture more sustainable. For example, microalgae have plant growth promoting, insecticidal, and pesticidal activities. Biostimulants produced by microalgae result in improved plant growth and hence enhanced crop performance. Further, microalgae act as biofertilizers and enhance nutrient availability by fixing nitrogen and improving the soil fertility/soil structure. Several microalgae symbiotically interact with higher plants, bacteria, fungi, mycorrhiza, etc., resulting in enhanced growth of the interacting species. Microalgae also find an application in crop protection and combating environmental stress by eliciting defense mechanisms in the plant and suppressing diseases by controlling the growth of pathogens. These beneficial qualities if further exploited in a judicial manner, microalgae can act as a sustainable alternative for wide applications in agriculture ( Richmond, 2003 ). In this review, a detailed overview of a wide range of applications of microalgae, especially as alternatives to synthetic chemicals, in improving the agricultural sustainability has been presented.


This is why food security matters now more than ever

The global food security challenge is straightforward: by 2050, the world must feed two billion more people, an increase of a quarter from today’s global population. The demand for food will be 56% greater than it was in 2010.

The United Nations has set ending hunger, achieving food security and improved nutrition, and promoting sustainable agriculture as the second of its 17 Sustainable Development Goals (SDGs) for the year 2030.

“With 10 years to go until 2030, the world is off-track to achieve the SDG targets for hunger and malnutrition,” says the latest report from the UN’s Food and Agriculture Organization. “After decades of long decline, the number of people suffering from hunger has been slowly increasing since 2014.”

So what needs to be done to achieve the SDG target? The solution will involve addressing a whole host of issues, from gender parity and ageing demographics, to skills development and global warming. Agriculture will need to become more productive and greener.

These will be among the issues under discussion at the World Economic Forum’s virtual event ‘Bold Actions for Food as a Force for Good’ from 23-24 November 2020.

Why is food security such a major global challenge?

The obvious reason is that everybody needs food. But the complexity of delivering sufficient food to a national population and to the whole world’s population shows why food security is such a priority for all countries, whether developing or developed.

In short, this is a global challenge because it’s not just about food and feeding people, but also about practically all aspects of an economy and society.

Have you read?

1. Population growth – this varies considerably across countries. Sub-Saharan Africa is expected to double its population from one to two billion by 2050. Populations in the developing world are also becoming increasingly urbanized, with 2.5 billion additional urban residents projected in Africa and Asia.

2. Changing tastes – not only is the population growing, but its diet is changing, too. As people become more affluent they start eating food that is richer in processed foods, meat and dairy. But to produce more meat means growing more grain.

3. Climate change – currently, 40% of the world’s landmass is arid, and rising temperatures will turn yet more of it into desert. At current rates, the amount of food we’re growing today will feed only half of the population by 2050.

What makes ensuring food security so complex?

Consider India. Agriculture accounts for 18% of the economy’s output and 41% of its workforce. India is the second biggest producer of fruits and vegetables in the world. Yet according to the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations, some 189 million Indians are undernourished, the largest number of hungry people in any single country. An estimated 14% of the population of India are too malnourished to lead a normal life.

Addressing the problem of hunger and malnourishment in an economy such as India’s requires improvements in the productivity of the agriculture sector, particularly smallholder farms. Rural and farming communities typically experience a higher incidence of poverty and hunger.

Agriculture must also be sustainable. Globally, the sector accounts for 30% of greenhouse gas emissions and 70% of freshwater withdrawals so attention has to be paid to energy and water use in farming. Waste is also a problem, with an estimated one-third of food consumption, some 1.3 billion tonnes, lost.

What’s the World Economic Forum doing about it?

What is the World Economic Forum doing to help ensure global food security?

Two billion people in the world currently suffer from malnutrition and according to some estimates, we need 60% more food to feed the global population by 2050. Yet the agricultural sector is ill-equipped to meet this demand: 700 million of its workers currently live in poverty, and it is already responsible for 70% of the world’s water consumption and 30% of global greenhouse gas emissions.

New technologies could help our food systems become more sustainable and efficient, but unfortunately the agricultural sector has fallen behind other sectors in terms of technology adoption.

Launched in 2018, the Forum’s Innovation with a Purpose Platform is a large-scale partnership that facilitates the adoption of new technologies and other innovations to transform the way we produce, distribute and consume our food.

With research, increasing investments in new agriculture technologies and the integration of local and regional initiatives aimed at enhancing food security, the platform is working with over 50 partner institutions and 1,000 leaders around the world to leverage emerging technologies to make our food systems more sustainable, inclusive and efficient.

Learn more about Innovation with a Purpose's impact and contact us to see how you can get involved.

In 2007 and into the first half of 2008, global food prices increased sharply stirring social unrest and riots in both developing and developed economies, from Bangladesh to Brazil, from Mexico to Mozambique. This prompted the World Economic Forum and its partners, members and other constituents to define, in 2009, a New Vision for Agriculture (NVA) the aim continues to be to achieve, through market-based public-private approaches, 20% improvement in food security, environmental sustainability and economic opportunities every decade till 2050.

The World Economic Forum’s action portfolio of locally driven public-private partnerships under the NVA has mobilized over $10 billion, with some $1.2 billion already implemented, reaching nearly 3.6 million smallholder farmers.

The Forum also launched the Food Action Alliance, a coalition of organisations working together to strengthen the impact of agricultural value chains to produce food efficiently and sustainably, as well as the Food Innovation Hubs, which are regional platforms designed to enable technology and innovations to meet local needs. In addition, Uplink's Future of Protein initiative is calling for innovative projects to accelerate progress toward accessible, affordable, healthy and sustainable protein.


Japanese turning overseas

While some commentators (ourselves included) may hope that a seemingly difficult reversal in Japan’s food and agricultural trends takes place through initiatives like those mentioned above, those who have traditionally exercised power in post-World War II Japan have, for several years, made their own moves to deal with a potential long food emergency.

Basically Japanese corporate food giants have been spreading their investment tentacles overseas in recent years. The New York Times reported in 2010 that Japan’s food sector’s strategy was to infiltrate overseas health food and confectionery markets, particularly in Asia

At the other end of the world in land-rich Australia, Japanese giants have acquired major companies: beer-maker Kirin bought out of Australia’s largest dairy company and competitor Asahi was more recently involved in its own huge takeover.

Even more interesting is the decision of one of Japan’s most prominent tea-making companies, Ito-en, to make a heavy, risky investment years in advance to set up a tea-production facility in the state of Victoria. If this plan works, Ito-en will produce iconic Japanese green tea for the Japanese market and therefore fill a predicted gap in the country’s own production capacity down the track.

These, some would argue, fore-sighted investment strategies, make sense on a business level given that Japan’s domestic food market will surely start shrinking as the population shrinks. People can only consume so many meals and drinks in a day. Sensible companies should seek new markets before old ones decline.

Comprehensive research is required to consider the true extent of this trend into the future and at a global level. But given the close links in the past between the Japanese bureaucracy and the country’s corporate elite in the Keidanren organisation, one could easily assume that these corporate manoeuvres reflect, unofficially at least, a policy to shore up Japan’s food security, even if the foods themselves are produced overseas.

In other words, analogous to the global phenomenon of “land grabs” where foreign nations are buying huge swathes of land particularly in Africa to grow food for their own populations, even if a country’s food self-sufficiency ratio is low it may still have the capacity to feed itself. A declining Japan with companies expanding overseas would, at the very least, be more food-secure having its own corporations in positions to control food that it will import by necessity.

What Japanese firms buying up companies and land overseas and commencing foreign operations does not ensure, however, is a de-coupling of food prices from the global oil price. In Japan, as in many food-importing countries, only locally oriented, sustainable agriculture can do that. The question is can “green” approaches to food production attract the necessary labour in light of the country’s declining demographics and economy and the increasing pressures of “race-to-the-bottom globalization”?

Earlier in 2012 the Japanese government announced that by 2060 the population of Japan will fall to 87 million (from 125 million), but that 40 percent will be over the age of 65. At that point, for every single person in retirement there would be only one person working to support their pension payments. As a result, there is growing concern that the notion of retirement age is going to become a thing of the past.

If we project forward to 2060, the future for Japan could be that grandfather and grandmother will still be working and everyone in your family will be ‘half-farmer, half X’.

If we look to the past for lessons, reflecting on the writings of Eisuke Ishikawa, living in Japan now must feel close to how people felt as their society transitioned from the Edo era (feudal society) to the Meiji period (modern industrial) from 1868 onwards. Times of great change cause uncertainty and public concern.

Fortunately Japan’s history has shown that the Japanese are capable of adapting to dramatic changes. There lies a small hope that the country will find an appetite to transform its culinary preferences towards a more local, sustainably grown and non-fossil fuel dependent food production system.

But, more likely, that may not happen until all other possible options have been exhausted. Sadly, we probably have to wait for political and corporate leaders of Japan to become convinced of the need to shift away from the reliance on the global food system based on the availability of cheap and plentiful energy. Unfortunately, they may only reach such a conviction after they witness the system break down.

/>
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License.


Se videoen: Økologiske poppelgrise fra Hestbjerg. Dyrevelfærdshjertet (November 2021).